Job alert: boeker / junior agent

Functie: boeker/junior agent (m/v/x) 

Octopus Agents is een boekingskantoor gevestigd in Amsterdam dat zich richt zich op hedendaagse elektronische dancemuziek. We verzorgen wereldwijd boekingen voor zo'n 40 artiesten. Als aanvulling op ons huidige team zijn wij op zoek naar iemand die graag in de wereld van elektronische muziek wil werken. In de functie is alle ruimte tot groei: je begint als junior, uiteindelijk is een senior positie het einddoel. We kiezen er bewust voor geen ervaring of diploma’s te vragen: iedereen kan reageren.

Werkza­amhe­den: 

 • Doen van actieve acquisi­tie ten gun­ste van shows voor arti­esten; 

 • Ver­w­erken van bin­nenkomende aan­vra­gen voor artiest(en); 

 • Agend­abeheer m.b.t. boekin­gen voor arti­esten; 

 • Onder­han­de­len en boeken van optre­dens; 

 • Actief opbouwen en onder­houden van wereld­wi­jd netwerk van arti­esten, pro­mo­tors en venues; 

 • Opzetten, uitwerken en boeken van inter­na­tionale tours; 

 • Schakel zijn tussen arti­est en buiten­wereld; 

 • De func­tie ligt in lijn met HBO denk- en werkniveau. 

Wie ben jij?  

 • Je bent gek op (elek­tro­n­is­che) muziek; 

 • Je kunt zow­el com­mer­cieel als cre­atief werken en han­de­len; 

 • Je com­mu­niceert veel, zon­der overzicht te ver­liezen;  

 • Je wilt graag leren; 

 • Je werkt graag zorgvuldig en voelt je ver­ant­wo­ordelijk voor je han­de­len; 

 • Je kunt proac­tief en in teams werken; 

 • Je werkt graag inclusief, in zow­el doen als denken; 

 • Je beheerst de Ned­er­landse en Engelse taal in woord en schrift, een extra taal is een meer­waarde. 

Wat bieden wij? 

 • Full­time starters­func­tie bin­nen de muziekin­dus­trie op het gebied van boekin­gen; 

 • Een gezel­lig, hard­w­erk­end team en een leuke, onged­won­gen werk­plek waar je veel ervar­ing op kunt doen op het gebied van boekin­gen; 

 • Je pro­fil­eren en opbouwen van wereld­wi­jd netwerk in de elek­tro­n­is­che muziek;  

 • Per­soon­lijke begelei­d­ing van andere team­le­den; 

 • Een werkgev­er die uit­spreken van ambities aan­moedigt en graag onder­s­te­unt; 

 • Mooi start­salaris en ontwikkelplan richt­ing toekomst. 

Het stim­uleren van diver­siteit in brede zin (denkbeelden, cul­tu­ur, gen­der, sek­suele voorkeur, geloof) is een belan­grijk speer­punt voor Octo­pus Agents als bedri­jf. We bouwen daarom aan een even­wichtig samengesteld per­son­eels­be­stand en we hebben jou daar­bij nodig. 

Voor deze func­tie wor­den kan­di­dat­en met een cul­tureel diverse achter­grond nadrukke­lijk ver­zocht om te sol­liciteren 

Peri­ode 

Per direct, in over­leg 

Inter­esse? Mail je CV en moti­vatie vóór 28 mei 2021 naar: 

info@​octopus-​agents.​com tav Dion Ver­beek 

Latest News